معرفی محصول آمونياك

 آمونياك (هيدرو‍ژن نيتريد ، اندروس ،هيدروكسيد اندروس آمونيوم )مهمترين تركيب هيدرو‍ژني عنصر ازت ميباشد كه تركيبات آن در طبيعت موجود بوده و همچنين از تجزيه مواد آلي ايجاد مي گردد .بر اساس نظريه هاي دانشمندان آمونياك و تركيبي از گازهاي متان ، در4 میلیارد سال قبل و زمان پيدايش زمين در اتمسفر وجود داشته و بطور طبيعي آمونياك در متابوليسم اسيد نوكلئيك و پروتئين جانداران وجود دارد.

آمونياك به شكل گاز و مايع وجود داشته و گاز آمونياك از هوا سبكتر ،بي رنگ ، بسيار تند و زننده ، اشك آور بوده و در تماس با مجاري تنفسي ايجاد تحريك و اختلال كرده و باعث صدمه به فرد مي گردد. مايع آمونياك بي رنگ بوده و در تماس با پوست سوختگي شديد ايجاد مي كند واحد آمونیاک پتروشیمی بجنورد با ظرفیت تولید 1000 تن آمونياك در روز با طراحي و ليسانس ICI با استفاده از گاز طبيعي احداث گرديده است .

گاز متان پس از افزایش فشار در یک کمپرسور تا 44bar و تزريق هيدروژن 3 درصد شده و وارد هايدروتريتر می شود .گاز پس از هايدوتريتر مستقيما وارد بستر هاي زينك اكسايد مي شود. گاز مراحل بعدي پرايمري ، سكندري ، HTS ، LTS ، بخش جذب Co2 با محلول،متانيتور ، كمپرسورهاي سنتز و كانورتور ،لوپ رفريج را طي و توليد آمونياك به سمت مخازن يا واحد اوره ارسال مي گردد. این مجتمع توسط کنسرسیوم شرکت های تومن(TOMEN) و کاواساکی ژاپن و شرکت ناموران ایران احداث شده است. و دانش فنی و مهندسی اصولی این طرح از شرکت های کلاگ انگلیس براي واحد آمونياك ، استامی کربن جهت واحد اوره و نورسک هیدرو گرفته شده است.