ارتباط با فروش

سمت
پست الکترونیک
تلفن
فکس
مدیر بازرگانی
commercial AT khpc DOT ir
05832443527
05832229972
رییس بازاریابی و فروش
sales AT khpc DIT ir
05832443523
05832229972
رییس بازاریابی و خدمات مشتریان
marketing AT khpc DOT ir
05832234560-6 داخلی : 2556
05832229972
رییس فروش داخل
domestic AT khpc DOC ir
05832234560-6 داخلی : 2554
05832229972