تماس با پژوهش و توسعه

شماره تماس شركت : 6-32234560-058

نام و نام خانوادگی
سمت
پست الکترونیک
داخلی
احمدآقا ناصری
رييس پژوهش و توسعه
Naseri AT khpc DOT ir
2646
عليرضا رابوكی
سرپرست پژوهشهای فرايندی
Rabooki AT khpc DOT ir
2456