با توجه به شروع فصل گرم سال خروجی پساب به رودخانه بسته و آنالایزر از سرویس خارج می باشد.
ID Date Power Plant (Concentrations in ppm) Ammonia Plant ID Fan Stack Urea Plant Prill Tower Effluent
Stack 1 Stack 2 Stack 3 Stack 4
CO NOX SOX CO NOX SOX CO NOX SOX CO NOX SOX CO NOX SOX Dust (mg/m3) PH TSS NO3 PO4 NH4 T째(c) COD Flow Rate