بازدید بامدادی پروژه پساب

بامداد امروز چهارشنبه مهندس یوسف حسنی مدیرعامل پتروشیمی خراسان و دکتر پاکمهر نماینده شش شهرستان استان از روند عملیات اجرایی پروژه انتقال پساب شهر بجنورد به مجتمع صنعتی بازدید به عمل آوردند. در این بازدید،عملیات اجرایی بخش های مختلف خط انتقال و احداث حوز چه های تصفیه آب مورد بررسی